Ubytovací řád

 1. Provozovatel ubytovacího zařízení může ubytovat pouze osobu, kterou řádně přihlásí . A to , po předložení občanského průkazu , platného cestovního pasu, nebo jiného dokladu totožnosti .Ubytovat se mohou pouze osoby starší 18 let. S výjimkou organizovaných sportovních a jiných zájmových skupin, toto však podléhá individuální schválení provozovatelem .
 2. Ubytovaný užívá pokoj po dobu , kterou má předem domluvenou a uhrazenou . Toto právo nemůže podstoupit třetí osobě.
 3. Po zapsání do ubytovací knihy převezme od předem určeného pokoje klíč, dojde se ubytovat.
 4. Na základě objednaného ubytování je ubytovací zařízení povinno ubytovat nejpozději do 22.00 hodin – do této doby se pokoj rezervuje .
 5. Je zakázáno přijímat na pokoji návštěvy .
 6. Provozovatel ubytovacího zařízení neodpovídá za věci vnesené ubytovaným do ubytovacího zařízení , ani za škody na jeho osobních věcech .
 7. V den ukončení ubytování odhlásí ubytovaný pobyt nejpozději do 10.00 hodin, v téže době pokoj uvolní, neučiní-li tak , bude mu účtován pobyt za následující den.
 8. Osoba , která se ubytuje před 6.00 hod. ranní, uhradí cenu za předešlou noc.
 9. V pokoji ani ve společných prostorách ubytovacího zařízení nesmí ubytovaný bez souhlasu provozovatele přemísťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektr.sítě nebo jiné instalace.
 10. Na pokojích může ubytovaný používat pouze elektrické spotřebiče pro osobní hygienu (holící strojek, vysoušeč vlasů)
 11. Ubytovaný je povinen vždy při odchodu zhasnout světla, uzamknout dveře a klíč předat na předem určené místo ( není-li určeno jinak, tak do recepce )
 12. V prostorách ubytovacího zařízení je bezpodmínečně nutné udržovat pořádek.
 13. Ubytovaným není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí ani předměty , pro jejichž úchovu je vyhrazené místo.
 14. Psi ani jiná zvířata není dovoleno ubytovávat.
 15. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je ubytovaný povinen dodržovat noční klid a nerušit ostatní spolubydlící. V této době je výslovně zakázáno používat nahlas rozhlasové, televizní přijímače apod., způsobovat hluk apod.
 16. Motorová vozidla smí být zaparkována jen na určených místech .
 17. Na pokojích je zakázáno kouřit, vařit, ohřívat, konzumovat nebo skladovat potraviny,sušit oděvy z oken,dávat potraviny do oken,poškozovat jakýmkoliv způsobem vybavení pokojů. Pokud dojde k poškození zařízení, je nutné vše co nejdříve nahlásit v recepci. Pokud nebude poškození ohlášeno, zaplatí opravu nebo výměnu všichni ubytovaní v pokoji a v případě společných prostor všichni ubytovaní v ubytovacím zařízení. Při úmyslném nebo opakovaném zničení nebo poškození vybavení bude dotyčný ubytovaný nucen ubytovací zařízení okamžitě bez náhrady opustit.
 18. Vznikne-li požár je povinností všech ubytovaných co nejdříve vlastními silami požár zlikvidovat včetně použití hasícího přístroje a hydrantu umístěného v každém podlaží.Pokud je požár většího rozsahu ihned volat požárníky na tel. č. 150.
 19. V celém ubytovacím zařízení je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm,užívání návykových látek,držení zvířat a jeho chovu,rušení nočního klidu, provádět jakékoliv stavební, ani jiné změny v prostorách ubytovacího zařízení,vyvěšování a vykládání věcí z oken,skladování potravin podléhající rychlé zkáze a shromažďování sběrných surovin . Zatloukání hřebíků, skobiček, šroubů nebo vrutů do zdi.
 20. Ubytovaný je povinen dodržovat ubytovací a provozní řád, požární a poplachové směrnice, evakuační plán,bezpečnostní a hygienické předpisy, zachovávat pravidla občanského soužití, respektovat potřeby ostatních ubytovaných a nekonat nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost osob a majetku, narušit pořádek, čistotu a klid, provádět běžný úklid pokoje podle všeobecných zásad, ve společných prostorách vždy po sobě řádně uklidit, umýt a uklidit použité nádobí apod.
 21. V případě, že ubytovaný poruší ustanovení tohoto řádu, má provozovatel ubytovacího zařízení právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby. Důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby je i neplacení či opožděné placení za tyto služby.
 22. Provozovatel objektu si vyhrazuje právo podmínky pro ubytování a provoz ubytovacího zařízení kdykoliv měnit či doplnit a stávající ubytované o tomto kroku vhodným způsobem informovat.
 23. Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dne 8.12.2009 a vztahuje se na všechny ubytované.
 24. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je :

         Česká obchodní inspekce,Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00, Praha 2,Email adr@coi.cz,Web:https://adr.coi.cz.

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávající dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpúisů.Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

V souladu s ustanovením par. 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvyo ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení par. 1811 a par. 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

PODLE ZÁKONA Č.112/2016 ODST.2,PÍSM.a, O EVIDENCI TRŽEB,JE PRODÁVAJÍCÍ POVINEN VYSTAVIT KUPUJÍCÍMU ÚČTENKU.ZÁROVEŇ JE POVINEN ZAEVIDOVAT PŘIJAOTU TRŽBU U SPRÁVCE DANĚ ON-LINE, V PŘÍPADĚ TECHNICKÉHO VÝPADKU PAK NEJPOZDĚJI DO 48 HODIN.

skupiny

Kontaktní formulářPro odeslání klikněte na druhé tlačítko:

Kontakt

HORAL-TRUTNOV

telefon2.png

00420 605 456 456

telefon2.png

00420 732 14 00 14

obalka.png horal.trutnov@seznam.cz

 

 

  Info. horal-trutnov@seznam.cz

Skřivánčí 844
541 01 Trutnov
50°34’1.551"N
15°53’51.776"E

Předpověď počasí

Webové stránky vytvořil Acceler